ჭკუაში მოსვლა

      Comments Off on ჭკუაში მოსვლა

მოწონება, დასაშვებად მიჩნევა.

To like the idea/thought

To come into one’s mind

To take into one’s head.

To come up with

Passer par la tête

Venir à l’esprit

Se dire

Прийти в голову, взбрести в голову, в голову стукнуло, мелькнула мысль, взбрести на ум, прийти на ум.

Einfallen,  j-m  in den Sinn kommen;

ein Gedanke blitzte mir durch den Kopf, ein Gedanke schoß mir durch den Kopf;

der Gedanke fuhr ihm durch den Kopf;  ein Gedanke hat ihn durchblitzt.

Aklına düşmek.

بصورة معقولة   (ლიტ.)

العقل السليم   (ლიტ.)

قبل اقتراحا   (ლიტ.)