Tag: მდგომარების/პრობლემის დამძიმება

ცეცხლზე ნავთის დასხმა

(კატეგორია: გამწვავებული მდგომარეობის ან ურთიერთდამოკიდებულების კიდევ უფრო გამწვავება (რისამე საშუალებით)) გამწვავებული მდგომარეობის ან ურთიერთდამოკიდებულების კიდევ უფრო გამწვავება (რისამე საშუალებით). To add fuel to the fire; to add fuel to the… Read more »