გიჟი დასაქმე და შენც უკან მიჰყევ

      Comments Off on გიჟი დასაქმე და შენც უკან მიჰყევ

Deliye iş buyur, arkasından koş koş dur.

Deliye iş buyuran, ardınca kendi gider.