ანგარიშის მიცემა

      Comments Off on ანგარიშის მიცემა

ხატოვ. გათვალისწინება, მხედველობაში მიღება, ყურადღების მიქცევა.

Fig: Take into consideration, to take into account;

To pay regard to: to have regard to

Fig: Compter avec qn, faire état de qn prendre en considération qch, tenir compte de qch.

Fig: Prevoir,  perndre en concidération

Принять/принимать во внимание – Офиц. заинтересованность, обдумывать, полагать, рассматривать.

Принимать в расчет.

Принимать к сведению Офиц.

Учесть

Считаться с кем-либо – относится с вниманием,уважением к кому-либо, к чему-либо.

Иметь в виду.

wörtlich: « etwas/j-n berücksichtigen».

übertragene Bedeutung: In Betracht ziehen, in Rücksicht nehmen.

Hesaba almak.

معنى مجازيّ: أعطى أهمّيّة خاصّة ل… (أيّة مسألة… )

     ( وخصوصا يجب) الأخذ بعين الاعتبار أنّ… (ლიტ.)