ნაკადული სათავეში მუდამ სუფთაა

      Comments Off on ნაკადული სათავეში მუდამ სუფთაა

The stream is always purer at its source

Le filet d’eau est toujours plus pur à sa source

La force de l’eau vient de la source.

Река у истоков чиста.

Чиста вода у истока.

Исток чист – и в устье вода чистая.

Вода чиста у истока.

An der Quelle ist das Wasser am reinsten.

Su başı çimenli olur.

Su başı temiz olur.

ساقية جارية ولا نهر مقطوع   (სირ. / ლიბან. / იორდან.)

يا ما تحت السواهي دواهي     (ლიტ. / სირ./ ლიბან.)

مرؤ على نهر عجاج ولا تمرؤ على ساقية    (ლიბან. / სირ.)