შრომა წყალში ჩამიყარა

      Comments Off on შრომა წყალში ჩამიყარა

Not to appraise smth at its true worth; to repay smb with ingratitude

Everything went to pot, or came to nothing

My labours went down the plughole

Ne pas apprécier la bienveillance de quelqu’un

Не оценить вложенных трудов, обесценить

Всё пошло насмарку

wörtlich: «J-s Verdienste/Taten/Mühen/Wohltaten/Arbeit ins Wasser werfen»

übertragene Bedeutung: J-s Verdienste/Taten usw. als nichtig hinstellen/nicht

anerkennen, nicht schätzen, zunichte machen. J-d arbeitet nutzlos/ umsonst

Emeğin suya düşmesi

آفة الفضل النسيان   (ლიტ.)

لم يقدّره حقّ قدره     (ლიტ.)

خفض القيمة ل…     (ლიტ.)

بخس القيمة     (ლიტ.)