გულახდილად ლაპარაკობს

      Comments Off on გულახდილად ლაპარაკობს

(კატეგორია: პირდაპირ საუბარი)

თავის გულისნადებს (აზრებს, გრძნობებს…) არ მალავს, პირდაპირ, გულღიად ამბობს

To speak one’s mind; to speak openly/ open-heartedly; to talk up; to be plain with somebody;.

to give somebody a bit of mind; to wear one’s heart on the sleeve.

Parler librement.

Parler  à cœur ouvert.

Parler, causer  à cœur ouvert.

Что на уме, то и на языке;  открытый;  режет правду матку,  искренний, называет все вещи своими именами, честный, чистосердечный, рубаха-парень, прямодушный, прямолинейный, прямой, весь наружу, называет все своими именами.

Говорить по душам, без всяких обиняков, без всяких околичностей, без обиняков, без околичностей, без утайки, в лоб, впрямую, искренне, искренно, как на духу, как перед богом, напрямик,  начистоту, не таясь, откровенно, по душе, положа руку на сердце,  правдиво, прямиком, прямо, со всей откровенностью, честно, чистосердечно.

Wörtlich: „J-d sagt alles offen.“

übertragene Bedeutung: J-d sagt alles offenherzig;

J-d ist aufrichtig, freimütig;

Açıktan açığa söyler

          (قال له) في وجهه (ლიტ.)

     قاللو  في وشّو (وجهه) (ეგვიპტ. / სირ. / ლიბან.)

    بقلب سليم       (ლიტ.)

     من سليم القلب (ლიტ.)

      وجّه كلامه إلى شخص(ლიტ.)

     عفوَ الخاطر  (ლიტ.)

      وضع المسألة على المكشوف  (ლიტ.)

        في المواجهة  (ლიტ.)

        دون لفّ أو دوران  (ლიტ.)

     على بلاطه    (ეგვიპტ.)

قال لو من قلبو        (სირ.)