ხელის გასვრა

      Comments Off on ხელის გასვრა

არასაკადრისი, შეუფერებელი მოქმედება, უღირსი საქმის ჩადენა.

To take part in something  that is or is considered reprehensible, unworthy, demeaning:

To get hands dirty,

To muck hands,

To muss hands

Se salir les mains.

Пачкать  руки.

Навлекать бесчестье.

Покрывать позором, бросать тень, портить марку, перепачкивать, бесчестить, дискредитировать, навлекать позор, пачкать репутацию, отнимать честь, пятнать имя, пятнать честь.

sich  j-m gegenüber unverschämt oder frech benehmen;

sich  j-m gegenüber etwas erlauben/einer Sache erdreisten oder erkühnen;

sich  j-m gegenüber hochmütig/wichtig tun;

sich ungezogen benehmen.

Elinden bir kaza çıkmak

     غمس يديه (بالدماء)(ლიტ.)

     ضرّج بالدماء(ლიტ.)