კოკა მუდამ წყალს არ მოიტანსო

      Comments Off on კოკა მუდამ წყალს არ მოიტანსო

Murder will out.

Il n’est pas tous les jours fete.

Не все кувшину воду носить (когда-то и разбитому быть).

Как повадится кувшин по водуходить, так ему там и голову положить.

До поры кувшин воду носит: оторвётся – разобьется.

Der Krug  geht so lange zum Brunnen, bis er bricht;

Der Krug  geht so lange zu Wasser, bis er zerbricht.

Su testisi su yolunda kırılır.

 

 (مو) كلّ مرّه تسلّم الجرّه ما    ( ეგვიპტ. /  ლიბან. / სირ. / იორდან. / პალესტ. / ერაყ.)