Tag: არაფრის შერჩენა

ცარიელზე დასმა

ყველაფრის წართმევა, არაფრის შერჩენა, პირში ჩალაგამოვლებული დატოვება. To be on one’s bones. To be broke; To be in dry-dock; être dans les choux, Finir dans les choux. être à fond… Read more »

ცარიელზე დარჩენა

(კატეგორია: ყველაფრის დაკარგვა, არაფრის შერჩენა, გაღარიბება, გაღატაკება, მშრალზე დარჩენა) ყველაფრის დაკარგვა, არაფრის შერჩენა, გაღარიბება, გაღატაკება, მშრალზე დარჩენა. To be on one’s bones. To be broke; To be in dry-dock; être… Read more »