Tag: ეხმარება

მხრის მიცემა

დახმარება, შველა, მხარის დაჭერა, თანაგრძნობის გაწევა To stand (by somebody, something); to buttress,  to bear out; to be on somebody’s side; to back somebody Maintenir la tête de (qn) hors… Read more »

მხრის დაჭერა

დახმარება, მიმხრობა, გვერდში ამოდგმა To stand (by somebody, something), To buttress,  to bear out, To be on somebody’s side, To back somebody Maintenir la tête de (qn) hors de l’eau;… Read more »

მხარე უჭირავს (ვისიმე)

ეხმარება, ემხრობა, ექომაგება, ხელს უწყობს (ვისმე) To be on one’s side To  side with To take the side of somebody Être pour qn Быть на чьей-л. стороне. Стоять на стороне… Read more »