როცა თონე გაგრილდება, პურს ვეღარ გამოაცხობსო

      Comments Off on როცა თონე გაგრილდება, პურს ვეღარ გამოაცხობსო

Make hay while the sun shines (Am., Br.).                                                                                      

Enjoy your ice cream while it’s on your plate (Am.).

Hoist up the sail while the gale does last (Am.).

Hoist your sail while the wind is fair (Br.).

Strike while the iron is hot (Am., Br.).

While it is fine weather mend your sails (Br.)

Il faut battre le fer tant qu’il est chaud.

Пролетела пуля, не вернется, прошла пора, другой не дождешься.

Куй железо, пока горячо.

Куй железо, пока кипит.

Старики вымерли – нас не дождались; молодые родились – нас не спросились.

Не нажить тех дней, кои прошли. Пролетела пуля – не вернется.

Какова ни будь красна девка, а придет пора – выцветет.

Man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist.

Schmiede das Eisen so lange es glüht.

Vorgebaut ist gut  gebaut.

Im Sommer spricht man  vom Schlitten und im Winter fährt man darauf.

Demir tavında, dilber çağında.

اطرق الحديد ما دام ساخنا     (ლიტ.)

اطرق الحديد ما زال حاميا     (ლიტ.)