ენის წვერზე ადგას (რამე)

      Comments Off on ენის წვერზე ადგას (რამე)

იცის, საცაა მოაგონდება, მაგრამ ჯერ ვერ მოუგონებია, ენაზე ადგას (რამე);

On/at the tip of one’s tongue.

Sur le bout de la langue.

На кончике языка.

Вертиться на языке  Разг. Экспрес.

Вертиться на уме.

Wörtlich: „J-m liegt/ schwebt etwas auf der Zungenspitze“.

übertragene Bedeutung:  J-m liegt/ schwebt etwas auf der Zunge

(z.B. das Wort, dessen er sich nicht genau erinnert).

Dilinin ucunda oluyor.

   على طرف اللسان(ლიტ. / ერაყ.)

      دارت هذه الكلمة على طرف لسانه(ლიტ.)