პირიდან ლუკმის გამოცლა

      Comments Off on პირიდან ლუკმის გამოცლა

უკანასკნელ საარსებო საშუალებათა წართმევა, მშრალზე დატოვება

To leave somebody  without means of support;

To leave somebody at the bottom of the barrel;

To leave somebody stranded;

To leave in the basket;

To be in low water (on the rocks)

Priver à sec

Priver fauché

Оставить на мели.

Последний кусок отобрать.

Как рак на мели.

Не солоно хлебавши.

Отнять средства к существованию.

J-n leer abziehen, mit langer Nase abziehen, leer ausgehen, mit leeren Händen abziehen lassen;

mit den gemalten Bildern essen;

leben, ohne etwas bei sich zu haben;

auf dem Trockenen, knapp bei der Kasse sein;

Pleite machen, an den Bettelstab kommen, arm werden, ins Elend geraten/kommen;

sein Vermögen einhandeln, sich ins Elend stürzen, abwirtschaften, sich ruinieren.

Ağzından lokmasını almak.

        استقطع اللقمة من فمه (ლიტ.)

   ლუკმას აცლიდა პირიდან