შუა გზაზე ტოვებს

      Comments Off on შუა გზაზე ტოვებს

დაუმთავრებლად ანებებს საქმეს თავს

To stop (abandon something) halfway (midway);

To stop (quit) halfway through;

To (leave sth.) half-finished.

Laisser à mi(…)-distance,

Laisser à mi-chemin,

Laisser à mi-course,

Laisser à mi-route,

Laisser à moitié chemin,

Laisser à moitié route.

Оставить на на полпути.

Оставить на полдороге, на середине.

Не завершить, не довести до конца какое-л. дело.

Wörtlich: „etwas auf dem halben Weg/unterwegs lassen“.

übertragene Bedeutung: etwas (eine Sache) ist von allen Menschen verlassen;

etwas hängt in der Luft/ist unentschieden;

von j-m/etwas (ab)lassen;

etwas aufgeben/abbrechen;

Auf etwas verzichten;

J-d wird  in Ruhe gelassen.

Askıda bırakır.

       ترك العمل في نصفه(ლიტ.)

ألقى حبل الأمور على غاربه     (ლიტ.)