საწველი ფური

      Comments Off on საწველი ფური

შემოსავლის, სარგებლის, გამორჩენის წყარო (მოტყუების ან დაბრიყვების საშუალებით).

A   milk (milch) cow; a  cash cow; a  meal ticket;

Vache à lait.

Дойная корова – Прост. Ирон. Постоянный источник материальных благ, которым кто-либо пользуется в личных целях, не зная меры.

Der Ernährer-Einer, der für j-s Lebensunterhalt sorgt, j-n betreut, pflegt;

die melkende Kuh;

eine milchende Kuh, Melkkuh;

milchgebende Kuh, Milcherin.

Sağmal inek, yağlı kuyruk.

        بقرة حلوب(ლიტ.)