ხარკს უხდის

      Comments Off on ხარკს უხდის

გავლენით მოქმედებს ან აკეთებს რამეს, ანგარიშს უწევს ვინმეს, რამეს.

To  bow to

To give somebody a credit.

To pay tribute to somebody

Payer tribut à

Считаться с кем-то, принимать во внимание, принимать в расчёт; рассматриваться, иметь в виду, прислушиваться, принимать в расчет, принимать к сведению.

In Betracht ziehen;

Rücksicht néhmen (auf A); berücksichtigen;

Rechnung tragen;

viel auf (j-n) geben;

den Umständen Rechnung tragen. 

Haraç öder,(mec). Tesir altında davranır.

جبى الإتاوة   (ლიტ.)