ხელიდან გამოცლა (ვისიმე, რისამე)

      Comments Off on ხელიდან გამოცლა (ვისიმე, რისამე)

წართმევა, დაკარგვა, დაღუპვა (ვისიმე, რისამე).

To strip smb of something

To deprive smb of something

Priver (qn de qch)

Enlever

Отнимет у кого-либо (обманом, хитростью)

Вырвет из рук

Лишиться чего-л.

J-d stirbt j-m in der Hand.

Elden ayaktan düşmek.

فقد شخصا \ شيئا    (ლიტ.)

فقد والده    (ლიტ.)