ხელის აღება (ვინმეზე, რამეზე)

      Comments Off on ხელის აღება (ვინმეზე, რამეზე)

მიტოვება, თავის დანებება.

To refuse to accept responsibility for some matter, withdraw from participation in sth

To wash one’s hands of

S’en laver les mains

Оставить,  бросить.

Перестать делать что-л.

Обречь кого-л.

Пожертвовать кем-  чем-л.

J-n verlassen/verraten/einer Sache (z. B. dem Glauben) absagen. 

Arkasını çevirdi.

         رفع يده علي…(ლიტ.)