სანამ თონე ცხელია, ლავაში ჩააკარიო

      Comments Off on სანამ თონე ცხელია, ლავაში ჩააკარიო

Make hay while the sun shines (Am., Br.).                                                                                      

Enjoy your ice cream while it’s on your plate (Am.).

Hoist up the sail while the gale does last (Am.).

Hoist your sail while the wind is fair (Br.).

Strike while the iron is hot (Am., Br.).

While it is fine weather mend your sails (Br.)

Il faut battre le fer pendant qu’il est chaud.

Куй железо, пока горячо.

Ломи дерево, пока молодо.

Когда железо кипит, тогда его и ковать.

Лови Петра с утра, а ободняет, так провоняет.

Не дорог час временем, а дорог улучкой.

Час упустишь, годом не наверстаешь.

Упустишь огонь – не потушишь.

Man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist.

Schmiede das Eisen so lange es glüht.

Vorgebaut ist gut  gebaut.

Im Sommer spricht man  vom Schlitten und im Winter fährt man darauf.

Man muss Heu machen, während die Sonne scheint.

Demir tavında, dilber çağında.

Yel eserken harmanını savur. Su akarken testiyi doldurmalı.Yağmur yağarken küpleri doldurmalı.

اطرق الحديد ما دام ساخنا     (ლიტ.)

اطرق الحديد ما زال حاميا     (ლიტ.)