ხელზე დახვევა (რისამე)

      Comments Off on ხელზე დახვევა (რისამე)

რისამე ამოჩემება და საბაბად, საბუთად გამოყენება, თითზე დახვევა.

To harp on the same string

Chanter toujours la même antienne

Заладить одно и то же, петь одну и ту же песню, дудеть в одну дуду, петь одну песню, тянуть одну песню, дудеть в одну дудку, тянуть одну и ту же песню, дудеть, талдычить, твердить, долдонить, зарядить, повторять.

Затвердила сорока Якова – одно про всякого (посл.)

Wörtlich:    “sich etwas auf den Finger wickeln.”

übertragene Bedeutung:  etwas zum Vorwand nehmen/als Grund anführen;

ebenderselbe tun; die alte Weise herunterleiern;

die gleiche Weise herunterleiern;

immer wieder das alte Lied anstimmen;

immer wieder die alte Leier anstimmen.

Parmağa sarmak.

      تعلّل بشىء(ლიტ.)