პროექტის შესახებ

პროექტი განხორციელდა რუსთაველის ფონდის გრანტის ფარგლებში და მოიცავს ქართული ენაზე არსებული ანდაზებისა და იდიომების, აგრეთვე ექვს უცხო ენაზე (ინგლისური, გერმანული, რუსული, ფრანგული, თურქული და არაბული)  მათი ექვივალენტების ელეტრონულ მონაცემთა ბაზას.

პროექტზე მუშაობდნენ:

ძირითადი პერსონალი

მანანა რუსიეშვილი    ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი (Ph.D), თსუ  სრული პროფესორი, ინგლისური ფილოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, თსუ დასავლეთ ევროპული ფილოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი  –  პროექტის ხელმძღვანელი

ქეთევან ლორთქიფანიძე – ფილოლოგიის დოქტორი (Ph.D),   თურქოლოგი, ლინგვისტი, თსუ-ს თურქოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი

რუსუდან დოლიძე    ფილოლოგიის დოქტორი (Ph.D),  თსუ ინგლისური ფილოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი,  თსუ  ენების ცენტრის დირექტორი

ხათუნა თუმანიშვილი   ფილოლოგიის დოქტორი (Ph.D),  არაბისტი, ფილოლოგი, თსუ  სემიტოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი

სოფიო  მუჯირი – ფილოლოგიის დოქტორი (Ph.D),  გერმანისტი, ფილოლოგი, თსუ  გერმანული ფილოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი

ტატიანა ჭეიშვილი – ფილოლოგიის  დოქტორი (Ph.D), თსუ ენათა ცენტრის თანამშრომელი

ნატო ახალაია –  დოქტორანტი, პროგრამა – ქართველური ენათმეცნიერება,     თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

მარინა კვანტალიანი  – დოქტორანტი,  თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ენათა ცენტრის თანამშრომელი

დამხმარე პერსონალი

დავით გულუა – პროგრამისტი

სოფიო თოთიბაძე – ბაკალავრი, თსუ ინგლისური ფილოლოგია

Key personnel

Manana Rusieshvili – Linguist,  Doctor of Philological Sciences, TSU  Full Professor, Head of Department of English Philology, Director of the Institute of West European Philology- Principal Investigator

Ketevan Lortkipanidze – Linguist, Doctor of Philology (PhD), Assistant Professor of the department of Turkish studies, TSU

Rusudan Dolidze – Philologist, Doctor of Philology (PhD), Associate Professor at TSU department of English Philology, TSU Language Centre Director.

Khatuna Tumanishvili –    Philologist, Doctor of Philology (PhD), Associate  Professor at TSU Depatment of Semitology – main investigator

Sopio Mujiri –  Philologist, Doctor of Philology(PhD), Associate professor at TSU Depatment of German Pholology

Tatiana Cheishvili– Philologist, Doctor of Philology (PhD), teacher at TSU Language Centre- main investigator

Nato Akhalaia– PhD student, Speciality Kartvelian linguistics

Marina Kvantaliani– PhD student, speciality French language, teacher at TSU Language Centre- main investigator

Assistant personnel

David Gulua  –  programmer

Sopio Totibadze – BA of  English Philology