Category: სხვა ფრაზეოლოგიზმები

ანდერძის აგება (ვისთვისმე)

სიკვდილი, წესის აგება Lit: A funeral/burial service for a dead person. Fig: To die, to cross over. Lit: Obsèques/funérailles, service funèbre pour une personne morte. Fig: Mourir, décéder. Исполнить последнюю волю… Read more »

ანდერძი

ხატოვ. მისწრაფება, სურვილი, იდეალი. Lit: The Will, the last wish/will of a dying person. Lit:  Aspiration, endeavour, wish. Lit:Le testament Fig :Aspiration, effort, souhait, idéal. Завещание (досл.) Последняя воля умирающего Стремление… Read more »

ანბანი არ იცის

ხატოვ. არაფერი იცის, წერა-კითხვა არ იცის. Fig: To know nothing;  to be illiterate; to be ignorant. Fig: être ignorant; illettré, analphabète. Fig:Ne rien savoir(connaître) ; être illettré. И алфавита/букв не знает… Read more »

ამღვეულ წყალში თევზის ჭერა

ხატოვ. არეულობის გამოყენება პირადი ინტერესისათვის. Fig: To fish in troubled waters. To try to win an advantage from a different situation or from someone else’s problems. Fig: Pêcher en eau trouble…. Read more »

ამ ქვეყნისა აღარ არის

ხატოვ. სასიცოცხლო აღარ არის, მალე მოკვდება. Lit: One is expected to die soon (usu. because of serious illness, old age etc) Fig: To be not long for this world, not… Read more »

ამ ქვეყანას დაბრუნება

ხატოვ. რაიმე მძიმე სენისაგან გადარჩენა. Fig: To come round, to recover, to start to feel happy or well again after something bad has happened to you. Fig: Recouvrer [la santé]… Read more »

ამქარი

ხატოვნ. თანამოაზრე, მომხრე. Lit: Co-worker, fellow worker. Fig: A  like-minded person, associate, companion. Fig: D’un même avis;  compagnon/compagne m/f. Lit: Collaborateur, collègue Fig:Une personne de même opinion, associé, compagnon. Сотрудник (досл.) Единомышленник… Read more »

ამ სოფელს აღარ არის

უგრძნობლადაა. To be not long in this world. Not to  have long (much longer) to live. To depart for a better world. To launch into eternity. Il n’en a plus… Read more »

ამ მთისა, იმ მთისა

(კატეგორია: ნაირ–ნაირი ამბების მოყოლა) ხატოვ. სხვადასხვა ამბავი, ნაირნაირი, ბევრი ამბავი, ზოგი ახლობელი, ზოგი შორეული ამბავი. Lit: This and that; this, that and another thing. Fig: (To talk, chat, think etc about)… Read more »

ამინდი დაუდგა

პირდ. ვისმე ან რასმე კარგი დარი შეესწრო. ხატოვ. ხელი მოემართა, გაუმარჯვდა, წარემატა. Fig: To find the bean in the cake, to have a stroke of luck To have luck, to… Read more »

ამილახვრიანში გადასწვდება

პირდ. ამილახვრიანთ მამულშიც კი გადავა. ხატოვ. წინდაუხედავად, დაუფიქრებლად იქცევი, წააგებ, იზარალებ, სიფრთხილე გმართებს. Lit: Someone can penetrate the estate of the Amilakhvaris. Fig: To behave hastily, rashly; to lose. To piffle,… Read more »

ამერიკის მპოვნელი

– პირდ. ვინც იპოვნა, პირველად აღმოაჩინა ამერიკა. ხატოვ. რისამე აღმომჩენი. Lit: A person who discovered America. Fig: Discoverer, a person who presents as new what is known to everyone. Lit: La… Read more »

ამას რა ტარჭრელი კოვზი უნდა

პირდ. ტარჭრელიანი კოვზი არ ჭირდება ამ საქმეს. ხატოვ. რა ადვილია, დიდი დავიდარაბა არ უნდა, ამის მიხვედრა და გაკეთება არავის გაუჭირდება. Lit: A motley/ variegated/ parti-coloured spoon is not required for… Read more »

ამ სოფლის გაშვება

პირდ. სოფლისაგან გაშორება. ხატოვ. ხორციელი ცხოვრებისათვის ზრუნვაზე ხელის აღება, სულის ცხონებისათვის ზრუნვა. Lit: To leave/to move from/ to shun/ to part from the world/village. Fig: To forsake the vanities of the world…. Read more »

ალმაცერად ყურება

გადატ. მტრულად, ეჭვით, ზიზღით, იჭვიანად, უნდობლად ყურება. Lit: To look askance at somebody. Fig: To regard somebody or something suspiciously, unfavourably, hostilely. Lit: Voir d’un mauvais œil Fig:Voir d’un mauvais… Read more »

Page 33 of 35
1 31 32 33 34 35